Chi tiết về Tác giả

Phat, Cao Hong

  • T. 16, S. 8 (2019) - Bài viết
    PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SƯ PHẠM THÔNG QUA VIỆC DỰ GIỜ – TỪ NHÌN NHẬN LẠI QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY ĐẾN VIỆC GIẢNG DẠY HIỆU QUẢ
    Tóm tắt  PDF