Chi tiết về Tác giả

Thắng, Châu Hồng

  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÍ GIS ĐỂ TÍNH TOÁN NỘI SUY VÀ QUẢN LÍ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN TỪ BẾN PHÀ NAM CÁT TIÊN ĐẾN MŨI ĐÈN ĐỎ
    Tóm tắt  PDF