Chi tiết về Tác giả

Khoa, Dương Anh

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    VẬN DỤNG ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM TRONG DẠY HỌC CÁC HỆ BIỂU ĐẠT CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT
    Tóm tắt  PDF