Chi tiết về Tác giả

Huy, Dương Thúc

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ỨC CHẾ QUÁ TRÌNH PEROXIDE HÓA LIPID CỦA CÁC CHỦNG VI NẤM NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ CÂY TRANG Kandelia candel Ở RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ
    Tóm tắt  PDF
  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY TRÔM STERCULIA FOETIDA LINN.
    Tóm tắt  PDF (English)