Chi tiết về Tác giả

Hương, Dương Thị Giáng

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO SAU HẦM BIOGAS BẰNG TẢO ACTINASTRUM SP.
    Tóm tắt  PDF