Chi tiết về Tác giả

Hương, Dương Thị Giáng, Khoa Khoa học môi trường, Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam