Chi tiết về Tác giả

Tiến, Hà Quang

  • T. 14, S. 10 (2017): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên không chuyên thể dục thể thao Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
    Tóm tắt  PDF