Chi tiết về Tác giả

Thắng, Hà Văn

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    XÂY DỰNG PHIẾU QUAN SÁT, ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG GIẢNG DẠY PHỤC VỤ CHO VIỆC ÁP DỤNG KĨ THUẬT VI MÔ TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ
    Tóm tắt  PDF