Chi tiết về Tác giả

Liên, Hồ Văn

  • S. 45 (2013): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    Quy trình xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức học phần Giáo dục học đại cương theo chương trình đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF