Chi tiết về Tác giả

Hồ, Hồ Thị Thu

  • T. 18, S. 5 (2021) - Khoa học Giáo dục
    THỰC TRẠNG TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
    Tóm tắt  PDF