Chi tiết về Tác giả

Becker, Hans Jürgen

  • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
    QUẢNG CÁO NHƯ MỘT PHẦN CỦA TÌNH HUỐNG CUỘC SỐNG – ĐỘNG LỰC CHO VIỆC DẠY HỌC HOÁ HỌC VÀ SỰ PHẢN HỒI VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM (TỪ THÁNG 11 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2018)
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    QUẢNG CÁO NHƯ MỘT PHẦN CỦA TÌNH HUỐNG CUỘC SỐNG - ĐỘNG LỰC CHO VIỆC DẠY HỌC HOÁ HỌC VÀ SỰ PHẢN HỒI VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (TỪ THÁNG 11 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2018) PHẦN 2
    Tóm tắt  PDF