Chi tiết về Tác giả

Trầm, Hoàng Đỗ Ngọc

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ FK CHO ION PHÂN TỬ H2+ PHẲNG TRONG ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    NĂNG LƯỢNG CHÍNH XÁC CAO CHO TRẠNG THÁI CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO Ở MÔI TRƯỜNG PLASMA TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU
    Tóm tắt  PDF