Chi tiết về Tác giả

Tâm, Hoàng Đức

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU SO SÁNH KĨ THUẬT GAMMA TRUYỀN QUA VÀ GAMMA TÁN XẠ TRONG XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ CỦA CHẤT LỎNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO
    Tóm tắt  PDF