Chi tiết về Tác giả

Cương, Hoàng Hoa

  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở ĐỊA PHƯƠNG DỰA TRÊN KẾT QUẢ DỰ BÁO SỐ TRẺ, SỐ HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG
    Tóm tắt  PDF