Chi tiết về Tác giả

Muội, Hoàng Phước

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM THỰC TIỄN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
    Tóm tắt  PDF