Chi tiết về Tác giả

Như, Hoàng Quỳnh

  • T. 17, S. 5 (2020) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU VÀ SO SÁNH CÁCH DẠY HỌC HÀM SỐ GIỮA SÁCH GIÁO KHOA VIỆT NAM VÀ SÁCH GIÁO KHOA MĨ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN LÍ THUYẾT TOÁN HỌC TRONG NGỮ CẢNH
    Tóm tắt  PDF