Chi tiết về Tác giả

Dương, Hoàng Thị Thùy, Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm TP.HCM, Việt Nam