Chi tiết về Tác giả

Thảo, Hoàng Xuân

  • T. 17, S. 9 (2020) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH CHẤT DI ĐỘNG VÀ NGẬP NƯỚC ĐẾN ĐA DẠNG VÀ THÀNH PHẦN LOÀI CỦA THỰC VẬT CÓ HOA Ở VÙNG ĐẤT CÁT TỈNH QUẢNG TRỊ
    Tóm tắt  PDF