Chi tiết về Tác giả

Huy, Huỳnh Anh

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU BẰNG MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH NHIỆT CỦA VẬT LIỆU PENTA-SILICENE
    Tóm tắt  PDF