Chi tiết về Tác giả

Nguyên, Huỳnh Phước, Trường THPT Nguyễn Du, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    MỘT CHỨNG MINH NGẮN CHO BẤT ĐẲNG THỨC HÀM PHÂN PHỐI TRÊN CÁC TẬP MỨC
    Tóm tắt  PDF