Chi tiết về Tác giả

Phát, Huỳnh Phẩm Dũng, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 18, S. 4 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TẠI XÃ LƯƠNG HÒA, HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE
    Tóm tắt  PDF