Chi tiết về Tác giả

Phong, Huỳnh Trung

  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    THỰC TRẠNG DẠY HỌC TÍCH HỢP KĨ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO HỌC SINH THÔNG QUA TIẾT HỌC THỂ DỤC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF