Chi tiết về Tác giả

Sơn, Huỳnh Văn

  • T. 16, S. 1 (2019): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Đánh giá về thực trạng kĩ năng mềm của sinh viên một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở ĐỊA PHƯƠNG DỰA TRÊN KẾT QUẢ DỰ BÁO SỐ TRẺ, SỐ HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG
    Tóm tắt  PDF