Chi tiết về Tác giả

Chương, Huỳnh Lâm Anh

  • S. 48 (2013): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    Biện pháp đổi mới quản lí đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho học viên ngoài chính quy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF
  • S. 42 (2013): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    Đánh giá và mong đợi của học viên về lớp nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên phổ thông do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
    Tóm tắt  PDF