Chi tiết về Tác giả

Kiều, Lê Diễm

  • S. 30 (2011): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Bài viết
    Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy và mật độ tế bào xuất phát lên sự tăng trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được phân lập ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF