Chi tiết về Tác giả

Huân, Lê Minh

  • S. 10(88) (2016): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Kĩ năng giải quyết vấn đề trong thực tập tốt nghiệp của sinh viên chính quy ngoài sư phạm ở một số khoa thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF