Chi tiết về Tác giả

Hảo, Lê Văn

  • T. 15, S. 10 (2018): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Phát triển văn hóa trường đại học phù hợp với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
    Tóm tắt  PDF