Chi tiết về Tác giả

Ngân, Lê Hải Mỹ

  • T. 17, S. 2 (2020) - Bài viết
    THIẾT KẾ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ STEM HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TỰ ĐỘNG ĐƠN GIẢN THEO QUY TRÌNH DẠY HỌC 6E CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ
    Tóm tắt  PDF