Chi tiết về Tác giả

Hiếu, Lê Minh

  • T. 17, S. 7 (2020) - Bài viết
    CHÁNH TỔNG VÀ PHÓ CHÁNH TỔNG TRONG BỘ MÁY QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH Ở NAM KỲ THỜI PHÁP THUỘC
    Tóm tắt  PDF