Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Lê Sĩ

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA CHITOSAN PHÂN TỬ LƯỢNG THẤP VÀ NANO SIO2 ĐẾN CHẤT LƯỢNG QUẢ ỔI (Psidium guajava L.) SAU THU HOẠCH
    Tóm tắt  PDF