Chi tiết về Tác giả

Linh, Lê Thị Bảo

  • T. 16, S. 11 (2019) - Bài viết
    MỘT MÔ HÌNH DẠY HỌC STEM NHẤN MẠNH TOÁN HỌC – TRƯỜNG HỢP CHU KÌ TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
    Tóm tắt  PDF