Chi tiết về Tác giả

Châu, Lê Thị Hoài

 • T. 16, S. 1 (2019): Khoa học giáo dục - Bài viết
  Đóng góp của thuyết nhân học trong phân tích thực hành dạy học của giáo viên: Nghiên cứu một trường hợp
  Tóm tắt  PDF
 • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
  CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ HỆ ĐẾM THẬP PHÂN QUA DẠY HỌC ĐO ĐẠI LƯỢNG Ở TIỂU HỌC. MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 16, S. 11 (2019) - Bài viết
  MỘT MÔ HÌNH DẠY HỌC STEM NHẤN MẠNH TOÁN HỌC – TRƯỜNG HỢP CHU KÌ TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
  Tóm tắt  PDF
 • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
  ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ” Ở LỚP 12
  Tóm tắt  PDF
 • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
  THAM SỐ ĐO ĐỘ PHÂN TÁN TRONG THỐNG KÊ: KIẾN THỨC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 17, S. 11 (2020) - Bài viết
  DẠY HỌC CÁC THAM SỐ ĐO ĐỘ PHÂN TÁN Ở LỚP 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG BỒI DƯỠNG HIỂU BIẾT THỐNG KÊ
  Tóm tắt  PDF