Chi tiết về Tác giả

Trang, Lê Thị Ngọc

  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    HIỆU CHỈNH HIỆU ỨNG MATRIX TRONG PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X CHO MẪU Cr-Fe-Ni BẰNG THUẬT TOÁN CLAISSE-QUINTIN
    Tóm tắt  PDF