Chi tiết về Tác giả

Trang, Lê Thị Thu

  • T. 17, S. 4 (2020) - Bài viết
    DẤU ẤN TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO THỜI ĐẠI LÝ – TRẦN QUA CÁC TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ SAU NĂM 1986
    Tóm tắt  PDF