Chi tiết về Tác giả

Son, Lê Thị, Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 17, S. 9 (2020) - Bài viết
    KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CARBON TRONG NỀN ĐẤT TRẢNG TÀ NỐT, VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ – XA MÁT, TỈNH TÂY NINH
    Tóm tắt  PDF