Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Lê Văn

  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    XÂY DỰNG GIẢN ĐỒ CHIẾU PHÁT HIỆN KHUYẾT TẬT SỬ DỤNG PHIM FUJI#100 CHO VẬT LIỆU NHÔM TRÊN MÁY PHÁT TIA X RIGAKU – 200EGM
    Tóm tắt  PDF