Chi tiết về Tác giả

Nhất, Lý Duy

  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    NĂNG LƯỢNG CHÍNH XÁC CAO CHO TRẠNG THÁI CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO Ở MÔI TRƯỜNG PLASMA TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU
    Tóm tắt  PDF