Chi tiết về Tác giả

Dưỡng, Lý Văn

  • T. 17, S. 9 (2020) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT SINH HỌC BỆNH RỤNG LÁ CORYNESPORA BẰNG VI KHUẨN Bacillus sp. S29 TỪ IN-VITRO, EX – VIVO ĐẾN QUY MÔ VƯỜN ƯƠM
    Tóm tắt  PDF