Chi tiết về Tác giả

Hạnh, Lưu Nguyễn Đức

  • T. 18, S. 2 (2021) - Bài viết
    ĐẶC TÍNH CỦA GIẢNG VIÊN THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SÁNG TẠO – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
    Tóm tắt  PDF (English)