Chi tiết về Tác giả

Khang, Lưu Tăng Phúc

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA ION ĐỒNG (Cu2+) LÊN TỈ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ SỐ LƯỢNG HỒNG CẦU CÁ NGỰA VẰN TRƯỞNG THÀNH
    Tóm tắt  PDF