Chi tiết về Tác giả

Nhàn, Lưu Thị Thanh, PTN. Thực Vật, trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    NHẬN DIỆN KHUÊ TẢO TRUNG TÂM COSCINODISCUS TẠI VEN BIỂN CỬA SÔNG ĐÔNG HẢI, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH
    Tóm tắt  PDF