Chi tiết về Tác giả

Thành, Mai Phước Minh

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ HẠT VI CẦU Y-90 DẠNG HẠT THỦY TINH VÀ DẠNG GEL ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN TẠI VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF