Chi tiết về Tác giả

CHÁNH, NGUYỄN HỮU, Đại học Hoa Sen, Việt Nam

  • T. 18, S. 4 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH DỊCH THUẬT BẰNG VIỆC PHÂN TÍCH PHỤ TỐ – MỘT NGHIÊN CỨU Ở TÁC PHẨM “ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ”
    Tóm tắt  PDF (English)