Chi tiết về Tác giả

Hùng, Ngô Đại

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ BẮT GỐC TỰ DO CỦA LÁ SUNG (FICUS GLOMERATA), LÁ DỨA (PANDANUS AMARYLLIFOLIA), VÀ LÁ SA KÊ (ARTOCARPUS ALTILIS)
    Tóm tắt  PDF