Chi tiết về Tác giả

An, Ngô Thị Hoài

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    TÍNH NỬA LIÊN TỤC TRÊN CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG VÉCTƠ HAI MỨC YẾU PHỤ THUỘC THAM SỐ
    Tóm tắt  PDF