Chi tiết về Tác giả

Thiện, Ngô Văn

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRANSANA ĐỂ XỬ LÍ DỮ LIỆU VIDEO NHẰM ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC HỢP TÁC
    Tóm tắt  PDF