Chi tiết về Tác giả

Lợi, Nguyễn Hữu

  • S. 37 (2012): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    Tìm hiểu khả năng của học sinh lớp 12 về việc giải quyết bài toán xét tính đơn điệu của hàm số mũ thông qua một thực nghiệm sư phạm
    Tóm tắt  PDF
  • S. 37 (2012): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    Tìm hiểu khả năng của học sinh lớp 12 về việc giải quyết bài toán xét tính đơn điệu của hàm số mũ thông qua một thực nghiệm sư phạm
    Tóm tắt  PDF