Chi tiết về Tác giả

Sơn, Nguyễn Lê Trường

  • S. 54 (2014): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Nâng cao khả năng diễn đạt và trình bày suy luận chứng minh hình học của học sinh trung học cơ sở thông qua tổ chức hoạt động trên bảng
    Tóm tắt  PDF