Chi tiết về Tác giả

Minh, Nguyễn Ngọc

 • S. 3(68) (2015): Khoa học giáo dục - Bài viết
  Xác định kĩ năng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên Địa lí trong phương thức đào tạo tín chỉ ở các trường đại học sư phạm
  Tóm tắt  PDF
 • S. 54 (2014): Khoa học giáo dục - Bài viết
  Hình thành và rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên địa lí trường đại học sư phạm theo phương thức đào tạo tín chỉ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 56 (2014): Khoa học giáo dục - Bài viết
  Lí luận văn học như là sự đa dạng của những chiến lược đọc: Đề xuất đổi mới chương trình lí luận văn học ở các trường đại học sư phạm
  Tóm tắt  PDF