Chi tiết về Tác giả

Long, Nguyễn Quốc Thanh

  • S. 50 (2013): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về một số mặt quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF